VšZP v4.8.0 APK Download New Version

VšZP v4.8.0 APK Download New Version

(14051)Apps, Medical

App Information of VšZP

App Name VšZP v4.8.0
Genre Apps, Medical
Size63.9 MB
Latest Version4.8.0
Get it On Google Play
Update2021-07-16
Package Namesk.vszp.vszp
Rating ( 14051 )
Installs100,000+

Description of VšZP

Aktuálne pre našich poistencov prinášame tieto funkcie:
• Základné zdravotné údaje potrebné v prípade poskytnutia prvej pomoci
• Podrobnosti o poskytnutých výkonoch u vášho lekára
• Vaše lieky a ich interakcie
• Možnosť podať reklamáciu na zdravotnú starostlivosť
• Preukaz poistenca v mobile
• Moji lekári a prevencia
• Recept v mobile a opakovaný recept
• Možnosť vyhľadania lekára, lekárne, pohotovosti, alebo pobočky VšZP
• Možnosť ohodnotiť návštevu u lekára
• Produkt Peňaženka zdravia na čerpanie benefitov
• Bezpečné prihlásenie do ePobočky (www.epobocka.com) pomocou mobilnej aplikácie VšZP a.s.
• Možnosť úhrady poistného
• Pripomienky formou push notifikačných správ
• Možnosť Poistiť sa

PODROBNÝ POPIS FUNKCIÍ:

Do lekárne
V tejto časti aplikácie poskytujeme zoznam nevybratých receptov. Stačí, ak ukážete v lekárni recept zo svojho mobilu, lekárnik nasníma čiarový kód z obrazovky a liek vám vydá. Ak k Vášmu predpísanému lieku existujú aj lacnejšie lieky s rovnakou účinnou látkou, v tejto časti Vám to zobrazíme spolu s informáciou o možnej úspore na doplatkoch a o liekových interakciách.

V mojom okolí
V sekcii V mojom okolí máte k dispozícii prehľad lekárov, lekární a pohotovostí, kedykoľvek to potrebujete a podľa toho, kde sa aktuálne nachádzate. Môžete si vyhľadať lekára podľa odbornosti, vzdialenosti, alebo podľa toho, či je poskytovateľ náš zmluvný partner.

Pripomienky
Upozornenia formou push správy Vám pripomenú nárok na preventívnu prehliadku, informáciu k predpísanému receptu, liekovým interakciám, možnosti ohodnotiť návštevu lekára, ako aj informáciu o vybavení reklamácie na zdravotnú starostlivosť.

Preukaz poistenca
V aplikácii máte Váš preukaz poistenca a zároveň preukazy Vašich detí, prípadne osôb, ktoré máte v opatere. Týka sa to aj Európskeho preukazu (EHIC). Informujeme Vás aj o nároku na zdravotnú starostlivosť.

Pridanie dieťaťa
Chcete mať prehľad aj o Vašom dieťati? Pridajte si dieťa cez mobilnú aplikáciu a získajte prístup k prehľadu o zdravotných výkonoch alebo liekoch, ktoré práve užíva. A preukaz budete mať vždy poruke.

Moje zdravie
Môžete si zobraziť svoju zdravotnú kartu, kartu Vašich detí alebo osôb, ktoré máte v opatere.
Ponúkame:
• podrobnosti o poskytnutých výkonoch zdravotnej starostlivosti
• podrobnosti o predpísaných liekoch
• liekové interakcie
• možnosť podať reklamáciu na poskytnutý výkon u lekára, alebo liek
• možnosť ohodnotiť lekára

Prihlásenie do ePobočky
Aplikácia VšZP pomôže pri bezpečnom prihlásení do ePobočky. Na www.epobocka.com sa prihlásite pomocou svojho loginu a hesla a prístup potvrdíte v mobilnej aplikácii VšZP.

SOS karta prvej pomoci
V rámci SOS karty sa Vám aj na zamknutom telefóne zobrazujú základné zdravotné údaje, dôležité v prípade poskytnutia prvej pomoci. Súčasťou SOS karty je aj možnosť zavolať rýchlu zdravotnú službu na linke 155 a vďaka geolokácii bude možné určiť presnú polohu, kde sa nachádzate.

Kontakty
V tejto časti máte možnosť kontaktovať naše Call centrum zo Slovenska a krajín EÚ, môžete nám tiež napísať, alebo navštíviť nás v ktorejkoľvek pobočke zobrazenej v zozname.

Nastavenia
V nastaveniach máte možnosť zmeniť si svoj PIN kód, pridať si/zmeniť Vašu fotografiu a fotografie Vašich detí. Zároveň máte možnosť vypnutia/zapnutia zasielaných notifikácií a prihlasovania pomocou biometrie.

Bezpečnosť
Mobilná komunikácia je zabezpečená prístupovým PIN kódom, vďaka čomu sú údaje chránené.

Peňaženka zdravia
Služba, prostredníctvom ktorej je možné čerpať benefity poskytované VšZP, vytvoriť skupinu, pridávať členov skupiny a podávať žiadosť o úhradu nákladov v zmysle podmienok používania produktu.

Platenie
Ak ste SZČO alebo samoplatiteľ, v sekcii Poistné získate informáciu o stave Vášho saldokonta. Zároveň budete môcť uhradiť poistné alebo nedoplatky z ročného zúčtovania.
We currently bring the following functions for our policyholders:
• Basic health data required in case of first aid
• Details of the services provided by your doctor
• Your medicines and their interactions
• Possibility to file a complaint for health care
• Mobile insurance card
• My doctors and prevention
• Mobile recipe and recurring recipe
• Possibility to find a doctor, pharmacy, emergency room, or a branch of VšZP
• Ability to rate a visit to the doctor
• Health Wallet product for drawing benefits
• Secure login to the e-Branch (www.epobocka.com) using the VšZP a.s. mobile application.
• Possibility to pay insurance premiums
• Comments in the form of push notification messages
• Insure option

DETAILED DESCRIPTION OF FUNCTIONS:

To the pharmacy
In this part of the application we provide a list of unselected recipes. All you have to do is show the prescription from your mobile phone in the pharmacy, the pharmacist scans the barcode from the screen and dispenses the medicine to you. If there are cheaper medicines with the same active ingredient for your prescribed medicine, we will show you this in this section, together with information on possible savings on supplements and drug interactions.

In my area
In the My Neighborhood section, you have an overview of doctors, pharmacies and emergency departments whenever you need it and according to where you are currently. You can find a doctor by expertise, distance, or by whether the provider is our contract partner.

Comments
Notifications in the form of a push message will remind you of the right to a preventive examination, information on the prescribed prescription, drug interactions, the possibility to evaluate a doctor’s visit, as well as information on the handling of health care complaints.

Insurance card
In the application, you have your insurance card and at the same time the cards of your children or persons in your care. This also applies to the European Card (EHIC). We also inform you about the right to health care.

Adding a baby
Do you want to have an overview of your child as well? Add your child via the mobile app and get access to an overview of the health services or medications he or she is currently taking. And you will always have the card at hand.

My health
You can view your health card, the card of your children or your carers.
We offer:
• details of the healthcare provided
• details of prescribed medicines
• drug interactions
• the possibility to file a claim for the provided performance with a doctor or medicine
• the possibility to rate a doctor

Login to eBrank
The VšZP application will help you securely log in to the eBrank. Log in to www.epobocka.com using your login and password and confirm access in the VšZP mobile application.

SOS first aid card
Within the SOS card, basic health data, which is important in the case of first aid, is also displayed on a locked phone. The SOS card also includes the option of calling an emergency medical service on line 155, and thanks to geolocation, it will be possible to determine the exact location where you are.

Contacts
In this section you have the opportunity to contact our Call Center from Slovakia and EU countries, you can also write to us or visit us at any branch shown in the list.

Settings
In the settings you can change your PIN code, add / change your photo and photos of your children. At the same time, you have the option of disabling / enabling sent notifications and logging in using biometrics.

Security
Mobile communication is secured by an access PIN code, thanks to which the data is protected.

Health wallet
Service through which it is possible to draw the benefits provided by VšZP, create a group, add members of the group and apply for reimbursement of costs in accordance with the conditions of use of the product.

Payment
If you are a SZČO or a self-payer, you will get information about the status of your balance account in the Insurance section. At the same time, you will be able to pay insurance premiums or arrears from the annual settlement.
Drobné vylepšenie načítania Preukazov COVID EÚ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *