Telesale v1.0.9 APK Download Latest Version

Telesale v1.0.9 APK Download Latest Version

App Information of Telesale

App Name Telesale v1.0.9
Genre Apps, Business
Size8.8 MB
Latest Version1.0.9
Get it On Google Play
Update2020-11-30
Package Namecom.seoiclick.telesales
Rating ( 203 )
Installs10,000+

Description of Telesale

Hệ thống TeleSale là giải pháp gọi điện đơn giản – thông minh. Hoạt động trên nguyên tắc cơ bản là chia nhỏ danh sách khách hàng cho nhiều nhân viên gọi và nhân viên gọi sẽ phản ảnh lại kết quả gọi.

Cụ thể như sau: người quản lý sẽ dùng phần mềm (chạy trên máy tính) để chia nhỏ danh sách khách hàng (có số điện thoại) và phân cho từng nhân viên (có thể nhân viên hoặc là cộng tác viên làm việc qua mạng) gọi điện bằng điện thoại thông minh (android – iphone), trên điện thoại có cài sẵn ứng dụng TeleSale để ghi lại kết quả gọi và gửi về cho phần mềm.

Quá trình trên được quản lý chuyên nghiệp bằng cách khởi tạo một chiến dịch sau đó bạn thêm các khách hàng cần gọi điện từ danh bạ vào chiến dịch và khởi tạo các trạng thái cuộc gọi – nhân viên sẽ chọn một trong các trạng thái này cộng với ghi chú text phản hồi lại. Quá trình phân chia danh sách khách hàng đến nhóm nhân viên gọi có thể làm thủ công hoặc để phần mềm tự chia đồng đều. Cuối cùng người quản lý xem thống kê, biểu đồ kết quả chiến dịch trên phần mềm từ kết quả mà nhóm nhân viên gửi về.

Người gọi điện không nhất thiết phải là nhân viên của bạn mà bạn có thể tuyển dụng trên mạng với cách đăng ký dễ dàng và có thể làm việc ngay. Ai cũng có thể sử dụng ứng dụng này để làm việc mọi lúc mọi nơi để kiếm thêm thu nhập.

Hỗ trợ người dùng:
– Trực tuyến: https://seoiclick.com/lien-he.html
– Email: [email protected]
– SĐT/Zalo: +84 909826364.
TeleSale system is a simple – smart calling solution. Operating on the basic principle of breaking up the customer list for multiple callers and call staff will reflect the call result.

Specifically: the manager will use the software (running on a computer) to break down the customer list (with a phone number) and distribute it to each employee (maybe an employee or a collaborator working through network) make a phone call with a smartphone (android – iphone), on the phone has pre-installed TeleSale application to record the results of the call and send it to the software.

The process is professionally managed by creating a campaign, then adding customers to call from your contacts into the campaign and initiating call states – staff will choose one of these states. plus comment text feedback. The process of dividing the customer list to the calling staff can be done manually or let the software divide itself evenly. Finally, the manager sees the statistics and campaign results graphs on the software from the results that the team sends.

The caller does not have to be your employee but you can recruit online with easy registration and get to work right away. Anyone can use this application to work anytime, anywhere to earn extra income.

User support:
– Online: https://seoiclick.com/lien-he.html
– Email: [email protected]
– Phone number / Zalo: +84 909826364.
Sửa lỗi nhỏ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.