Mój Tauron v APK Latest Version

Mój Tauron v APK Latest Version

App Information of Mój Tauron

App Name Mój Tauron v
Genre Games, House & Home
Size
Latest Version
Get it On Google Play
Update
Package Namepl.tauron.mtauron
Rating
Installs500,000+

Description of Mój Tauron

Aplikację mobilną przygotowaliśmy dla klientów detalicznych Grupy TAURON.
Dzięki niej będziesz mógł wygodnie zarządzać umowami i fakturami oraz szybko i bezpiecznie opłacać rachunki.
Dodatkowo –  jeśli masz „telerachunek” –  będziesz mógł za pomocą aplikacji podawać odczyty licznika. Wtedy od razu podamy ci informację o kosztach Twojego zużycia. 

Dzięki aplikacji możesz również:
– przeglądać szczegóły wszystkich swoich umów;
– przeglądać informacje o najbliższych płatnościach oraz o wszystkich wystawionych fakturach;
– szybko i bezpiecznie płacić za pojedyncze faktury oraz koszykowo – bezpośrednio w aplikacji;
– otrzymywać powiadomienia min. o nowej fakturze czy zbliżającym się terminie płatności;
– szybko kontaktować się z TAURONEM za pomocą dedykowanych infolinii;
– znaleźć najbliższy punkt obsługi klienta oraz sprawdzić informacje o godzinach otwarcia i jego adresie;
– jeśli masz usługę „telerachunek” – możesz podawać odczyt swojego licznika.

Aby zalogować się do aplikacji, wystarczy, że wpiszesz swój login i hasło z serwisu Mój Tauron. Jeśli nie masz konta w serwisie Mój Tauron – możesz je szybko założyć. Wystarczy, że w aplikacji wpiszesz swój PESEL i nr ewidencyjny lub nr płatnika. Numery te znajdziesz na swojej umowie lub na fakturze.
We have prepared a mobile application for retail clients of the TAURON Group.
Thanks to it, you will be able to conveniently manage contracts and invoices and pay bills quickly and safely.
Additionally – if you have a “tele-sight” – you can use the app to enter meter readings. Then we will immediately give you information about the cost of your consumption.

Thanks to the application you can also:
– view the details of all your contracts;
– view information about upcoming payments and all invoices issued;
– pay quickly and safely for single invoices and basket – directly in the application;
– receive notifications min. about a new invoice or upcoming payment deadline;
– quickly contact TAURON using dedicated hotlines;
– find the nearest customer service point and check information on opening hours and its address;
– if you have the “tele-address” service – you can enter your meter’s reading.

To log into the application, all you need to do is enter your username and password from the My Tauron website. If you do not have an account on My Tauron – you can set it up quickly. All you need to do is enter your PESEL number and registration number or payer’s number in the application. You can find these numbers on your contract or invoice.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *