Mitt Fortum v APK New Version

Mitt Fortum v APK New Version

App Information of Mitt Fortum

App Name Mitt Fortum v
Genre Games, House & Home
Size
Latest Version
Get it On Google Play
Update
Package Namecom.fortum
Rating
Installs50,000+

Description of Mitt Fortum

I Mitt Fortum får du som Fortumkund en snabb överblick över din elanvändning, ditt elavtal och dina fakturor.

Du kan också sänka din elräkning genom att anta små utmaningar för klimatet. Vi kommer publicera klimatutmaningar i appen som tillsammans hjälper oss mot en bättre framtid. Det kan till exempel vara att äta lite mer grönt eller plocka upp plast som hamnat i naturen.

För varje utmaning du antar tjänar du timmar, timmar som vi sedan drar av från din elräkning. För varje klimatutmaning du antar sänker vi din elräkning, helt enkelt. Bara genom att gå med i programmet tjänar du dina första 24 timmar som vi drar av från din elräkning.

Du kan även uppdatera dina kontaktuppgifter och välja hur och när du vill få din faktura, samt enkelt flytta med ditt elavtal om du ska byta boende.

För att kunna använda appen behöver du vara kund hos Fortum och skapa ett konto. Det gör du enkelt genom att identifiera dig med mobilt BankID. Du kan även välja att logga in med mobilt BankID, men då kan vi inte hålla dig inloggad utan du kommer att behöva logga in varje gång. Men i gengäld slipper du komma ihåg användarnamn och lösenord.

I vyn för förbrukning kan du se historik för din elanvändning, antingen per år, månad, vecka eller dag. För att se användningen per vecka, dag eller timme måste du ha timmätning. Kontakta kundservice så får du hjälp.

Du kan även få en analys av din elanvändning genom att svara på frågor om ditt hushåll. Informationen används för att jämföra elanvändningen med liknande hushåll och du kan se hur ditt hushåll ligger till. Om du varit kund hos oss en längre tid kommer du även kunna se vad i ditt hushåll som använder mest el.

Om du är producent kan du även följa din elproduktion i appen.

En annan funktion är att du kan följa elpriset, det så kallade spotpriset, för innevarande dag samt morgondagen. Du som har rörligt elpris kan använda det som stöd för att styra din elanvändning till billigare timmar.

Om du har en obetald räkning, kan du välja att betala den direkt via Swish i appen.

Appen kommer löpande att uppdateras med nya funktioner. Vad vill du se för funktioner? Kontakta oss gärna via feedbackformuläret i appen. Vi läser allt och tar det till oss.
In My Fortum, as a Fortum customer, you get a quick overview of your electricity use, your electricity contract and your invoices.

You can also lower your electricity bill by taking on small climate challenges. We will publish climate challenges in the app that together help us towards a better future. For example, it could be eating a little more vegetables or picking up plastic that has ended up in nature.

For every challenge you take on, you earn hours, hours which we then deduct from your electricity bill. For every climate challenge you assume, we simply lower your electricity bill. Just by joining the program, you earn your first 24 hours that we deduct from your electricity bill.

You can also update your contact information and choose how and when you want to receive your invoice, as well as easily move with your electricity contract if you are going to change accommodation.

To be able to use the app, you need to be a customer of Fortum and create an account. You do this easily by identifying yourself with a mobile BankID. You can also choose to log in with a mobile BankID, but then we can not keep you logged in but you will need to log in every time. But in return, you do not have to remember usernames and passwords.

In the consumption view, you can see the history of your electricity use, either per year, month, week or day. To see usage per week, day or hour, you must have hourly measurement. Contact customer service for help.

You can also get an analysis of your electricity use by answering questions about your household. The information is used to compare electricity use with similar households and you can see how your household is doing. If you have been a customer with us for a long time, you will also be able to see what in your household uses the most electricity.

If you are a producer, you can also track your electricity production in the app.

Another function is that you can follow the electricity price, the so-called spot price, for the current day and tomorrow. You who have a variable electricity price can use it as support to control your electricity use to cheaper hours.

If you have an unpaid bill, you can choose to pay it directly via Swish in the app.

The app will be continuously updated with new features. What features do you want to see? Feel free to contact us via the feedback form in the app. We read everything and take it to heart.
Denna version löser en bugg där appen kraschar för er med Android 12.

I senaste versionen var det följande nyheter i appen:
* Se elkostnad för tidigare månader (gäller timmätta)
* Göm personnummer vid BankID-inloggning
* Prestandaförbättringar
* Buggfixar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *