Free Download Pogoda Interia – pogoda i smog v APK

Free Download Pogoda Interia – pogoda i smog v APK

App Information of Pogoda Interia - pogoda i smog

App Name Pogoda Interia - pogoda i smog v
Genre Apps, Weather
Size
Latest Version
Get it On Google Play
Update
Package Namepl.interia.pogoda
Rating
Installs100,000+

Description of Pogoda Interia - pogoda i smog

Aplikacja Pogoda Interia to nowoczesne narzędzie z krótko i długoterminową prognozą pogody, alertami meteorologicznymi, szczegółową prognozą opadów na 120 minut, monitorowaniem jakości powietrza oraz wskaźnikami zdrowotnościowymi i związanymi z życiem codziennym. Sprawdzaj prognozę pogody lokalnie oraz dla milionów miejsc na całym świecie. Aplikacja jest idealnym narzędziem by codziennie być na bieżąco z sytuacją meteorologiczną. Dzięki niej doskonale zaplanujecie wasze aktywności w wakacje: plażowanie, wyjście w góry, rowery czy żagle.

Najważniejsze funkcje bezpłatnej aplikacji Pogoda Interia:
1. Prognoza pogody w odstępach godzinowych: sprawdzaj prognozę na najbliższe 240 godzin
2. Długoterminowa 45-dniowa prognoza pogody dla Polski i każdego miejsca na świecie
3. Wiele wskaźników pogodowych: temperatura, opady, zachmurzenie, ciśnienie, wilgotność, wiatr, indeks UV
4. Różnorodność w prezentowaniu prognoz (tabele, wykresy, video)
5. Unikalna prognoza opadów na najbliższe 120 minut: z aplikacją nigdy nie zmokniesz
6. Monitorowanie stanu jakości powietrza: sprawdzaj bieżącą sytuację oraz prognozę zanieczyszczenia powietrza (smog) na najbliższą dobę w Polsce
7. Wskaźniki: śledź prognozę dla swoich ulubionych aktywności, sprawdź czy pogoda nie wypłynie na twoje zdrowie oraz twoją codzienność
8. Miliony miejscowości z całego świata: obserwuj pogodę z twojej najbliższej okolicy, śledź inne miejscowości z całego świata
9. Nowoczesny layout oraz dark mode
10. Widgety pogodowe: na twoim ekranie startowym dodaj najważniejsze dla ciebie informacje pogodowe
11. Tryb offline: Wyświetlaj dane pogodowe będąc poza zasięgiem

● Różnorodność danych 📊
Aplikacja automatycznie wykryje Twoją miejscowość, możesz wybrać też ją z listy milionów miejsca na świecie.
Aplikacja Pogoda Interia to prognoza pogody dla Polski i każdego miejsca na świecie z wieloma wskaźnikami meteorologicznymi jak temperatura odczuwalna 🌡️, maksymalna i minimalna, prawdopodobieństwo, suma i czas trwania opadów (deszczu, gradu i śniegu) 🌧️, zachmurzenie, ciśnienie atmosferyczne, wilgotność powietrza, prędkość i kierunek wiatru, indeks UV ☀️, godziny wschodu i zachodu słońca, fazy księżyca, zanieczyszczenie powietrza (smog).

Nasza aplikacja prezentuje prognozę na dziś, jutro i kolejne 43 dni. Możesz wybrać wariant prezentowania danych: wykresy, tabele czy prognoza prezentowa przez dziennikarzy Polsatu.

W aplikacji prezentujemy wiarygodne informacje dotyczące wpływu pogody na wiele wskaźników związanych ze zdrowiem: przeziębienie 🤧, migreny, bóle zatok czy bóle artretyczne.

Dostarczamy cenne wskazówki związane z życiem codziennym i wpływie pogody np. na jazdę autem, prace przydomowe czy aktywnościami: bieganiem 🏃‍♀️, jazdą na rowerze, relaksem nad wodą.

● Radar opadów ☔
Obserwuj zmiany pogody z intuicyjnym radarem opadów zawierającym prognozę minutową na najbliższe 120 minut. Sprawdzaj aktualne warunki pogodowe.

● Ostrzeżenia meteorologiczne ⚠️
Bądź zawsze na bieżąco z pogodą! informacje o trudnych warunkach pogodowych wyświetlane są w aplikacji i ostrzegają przed: intensywnymi opadami, burzą, silnym wiatrem czy upałami.

● Widget pogodowy (weather widget)
Z widgetem możesz śledzić bieżący stan pogody dla Twojej aktualnej lokalizacji. Dostosuj go do twoich potrzeb i dodaj do ekranu startowego.

● Tryb offline
Gdy jesteś poza zasięgiem, aplikacja wyświetli Ci dane które ostatnio były pobrane. Dzięki temu możesz znać prognozę nie mając połączenia z siecią.

Sprawdzaj pogodę jeszcze szybciej i łatwiej dzięki naszej nowej aplikacji! Pobierz już dziś! 📲
A jeżeli wybierasz się na wakacje to z naszą aplikacją będą naprawdę udane.
The Weather Interia application is a modern tool with short and long-term weather forecasts, meteorological alerts, detailed precipitation forecast for 120 minutes, air quality monitoring as well as health and everyday life indicators. Check the weather forecast locally and for millions of places around the world. The application is the perfect tool to keep up to date with the weather situation on a daily basis. Thanks to it, you will perfectly plan your vacation activities: sunbathing, going to the mountains, bicycles or sails.

Key features of the free Weather Interia app:
1. Hourly weather forecast: check the forecast for the next 240 hours
2. Long-term 45-day weather forecast for Poland and anywhere in the world
3. Multiple weather indicators: temperature, precipitation, cloud cover, pressure, humidity, wind, UV index
4. Diversity in presenting forecasts (tables, charts, video)
5. Unique precipitation forecast for the next 120 minutes: with the application you will never get wet
6. Air quality monitoring: check the current situation and the forecast of air pollution (smog) for the next 24 hours in Poland
7. Indicators: follow the forecast for your favorite activities, check if the weather will not affect your health and everyday life
8. Millions of cities around the world: watch the weather in your neighborhood, follow other cities around the world
9. Modern layout and dark mode
10. Weather widgets: on your home screen, add the weather information that is most important to you
11. Offline mode: Display weather data while out of range

● Data diversity 📊
The application will automatically detect your city, you can also choose it from the list of millions of places in the world.
The Weather Interia application is a weather forecast for Poland and any place in the world with many meteorological indicators such as perceived temperature 🌡️, maximum and minimum temperature, probability, sum and duration of precipitation (rain, hail and snow) 🌧️, cloud cover, atmospheric pressure, air humidity, wind speed and direction, UV index ☀️, sunrise and sunset times, moon phases, air pollution (smog).

Our application presents the forecast for today, tomorrow and the next 43 days. You can choose the option of presenting data: charts, tables or a gift forecast by Polsat journalists.

In the application, we present reliable information on the influence of the weather on many health-related indicators: colds, migraines, sinus pains and arthritic pains.

We provide valuable tips related to everyday life and the impact of the weather, e.g. on driving a car, housework or activities: jogging, cycling, relaxing by the water.

● Precipitation radar ☔
Observe weather changes with an intuitive precipitation radar with a minute forecast for the next 120 minutes. Check the current weather conditions.

● Meteorological warnings ⚠️
Always be up to date with the weather! information about difficult weather conditions is displayed in the application and warns against: intense rainfall, storm, strong wind or heat.

● Weather widget
With the widget you can follow the current weather condition for your current location. Customize it according to your needs and add it to the start screen.

● Offline mode
When you are out of range, the application will show you the data that was recently downloaded. This allows you to know the forecast without being connected to the network.

Check the weather even faster and easier with our new app! Download today! 📲
And if you are going on vacation, they will be really successful with our application.
Zapraszamy do pobierania kolejnej wersji nowej aplikacji pogodowej – Pogoda Interia. W tej wersji :
– Dodaliśmy nowe widgety smogowe
– Dodaliśmy kilka usprawnień podnoszących komfort korzystania z aplikacji oraz poprawiliśmy inne, drobne błędy.

Zapraszamy do pobierania i oceniania naszej aplikacji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *