Download Skaner Certyfikatów COVID v APK For Android

Download Skaner Certyfikatów COVID v APK For Android

App Information of Skaner Certyfikatów COVID

App Name Skaner Certyfikatów COVID v
Genre Games, Health & Fitness
Size
Latest Version
Get it On Google Play
Update
Package Namepl.gov.cez.sws
Rating
Installs500,000+

Description of Skaner Certyfikatów COVID

Osoby, które zostały zaszczepione pełną dawką przeciw COVID-19, lub uzyskały ujemny wynik testu lub zachorowały na COVID-19 w okresie nie krótszym niż ostatnich 11 i są ozdrowieńcami mogą otrzymać Unijny Certyfikat COVID (UCC) w postaci kodu QR, m.in. na swoje Internetowe Konto Pacjenta, czy jako wydruk u lekarza lub pielęgniarki POZ.

W Polsce Unijny Certyfikat Covid ważny jest rok czasu od momentu przyjęcia pełnej dawki szczepienia po 14 dniowym okresie uzyskania odporności, w przypadku ozdrowieńców do 180 dni od pozytywnego wyniku testu, a w przypadku negatywnego wyniku testu – 48 h.

UCC – Unijny Certyfikat Covid – to bezpłatna aplikacja Ministerstwa Zdrowia przygotowana do działania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, umożliwiająca zweryfikowanie, czy kod QR UCC przedstawiany przez osobę jest poprawny i ważny. Aplikacja pokazuje też podstawowe dane o właścicielu kodu QR, w tym imiona, nazwisko, datę urodzenia oraz unikalny identyfikator certyfikat. Osoba, która przedstawia kod QR do skanowania, wyraża równocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tym kodzie. Dane nie są zapisywane na urządzeniu skanującym.
People who have been vaccinated with a full dose against COVID-19, tested negative or contracted COVID-19 within a period of not less than the last 11 years and are convalescent, may receive the EU COVID Certificate (UCC) in the form of a QR code, including to your Online Patient Account, or as a printout at a doctor or health care nurse.

In Poland, the EU Covid Certificate is valid for one year from the moment of receiving the full dose of vaccination after the 14-day immunity period, in the case of convalescents up to 180 days from a positive test result, and in the case of a negative test result – 48 hours.

UCC – EU Covid Certificate – is a free application of the Ministry of Health, prepared to operate in the territory of the Republic of Poland, allowing to verify whether the UCC QR code presented by a person is correct and valid. The application also shows basic data about the owner of the QR code, including names, surname, date of birth and a unique certificate identifier. The person who presents the QR code for scanning consents to the processing of personal data contained in this code. Data is not saved on the scanning device.
Obsługa listy zdyskredytowanych certyfikatów.

Leave a Reply

Your email address will not be published.