Download Planer ślubny – odliczanie dni v APK For Android

Download Planer ślubny – odliczanie dni v APK For Android

App Information of Planer ślubny - odliczanie dni

App Name Planer ślubny - odliczanie dni v
Genre Apps, Events
Size
Latest Version
Get it On Google Play
Update
Package Namecom.weselezklasa.weselezklasapl
Rating
Installs100,000+

Description of Planer ślubny - odliczanie dni

Planer ślubny 💍 Odliczanie dni do ślubu 💑 to Wasz organizer ślubny przygotowany przez portal ślubny Wesele z klasą, który będzie towarzyszył Wam w przygotowaniach do tego wyjątkowego wydarzenia. Wszystko po to, by realizacja ślubnych zadań była mniej stresująca!

Wiemy, że z ogromną niecierpliwością odliczasz dni do Waszego ślubu 🕰️💒 Sprawimy, że stanie się to jeszcze przyjemniejsze! Wygodna lista obowiązków i spraw do dopilnowania przed ślubem i weselem ułatwi Wam organizację czasu, a także pozwoli uniknąć poczucia zagubienia.

Co zyskasz dzięki organizerowi ślubnemu?
🥇 zawsze aktualna informacja, ile dni zostało do Waszego ślubu
🥇 lista zadań do załatwienia przed ślubem, wygodnie podzielona na etapy
🥇 ciekawe cytaty, informacje i porady dopasowane do czasu pozostałego do ślubu

Odliczanie do ślubu – organizer ślubny, którego używanie będzie prawdziwą przyjemnością
💍 ponad 60 pięknych, oryginalnych wzorów widgetów na każdą okazję, które możesz ustawić na swoim telefonie. Przyroda, sport, podróże – każdy znajdzie coś dla siebie!
💍 możliwość udostępniania swojego widgetu przez media społecznościowe
💍 korzystanie z aplikacji i wszystkich jej funkcji jest całkowicie DARMOWE
💍 logując się w aplikacji zyskujesz dostęp do Planera ślubnego Wesele z klasą

W pierwszych krokach przeprowadzimy Cię przez szybką konfigurację, gdzie podasz imię swoje i Twojej drugiej połówki oraz datę Waszego wesela. W tym momencie otrzymujesz dostęp do kilkudziesięciu praktycznych widgetów w najróżniejszych stylach, które możesz zmieniać choćby codziennie! Klasyczne motywy kwiatowe czy w najmodniejszych stylach weselnych? A może świąteczne, podróżnicze, sportowe?

Chcesz w każdej chwili móc szybko sprawdzić, ile dni pozostało do Waszego ślubu? Ustaw widget na ekranie swojego telefonu. W zależności od wybranego rozmiaru zobaczysz Wasze imiona, liczbę pozostałych do ślubu dni oraz ciekawy cytat, dostosowany do danego dnia. Może akurat wypada dziś święto pocałunku albo warto zaplanować wizytę w urzędzie? Dzięki Twojej aplikacji ślubnej z pewnością Ci to nie umknie. W inne dni zobaczysz piękny albo zabawny cytat na temat miłości – warto o niej myśleć codziennie!

Pragniesz odliczać dni do ślubu razem z najbliższymi? Podziel się z nimi swoim spersonalizowanym widgetem za pomocą mediów społecznościowych lub wyślij bezpośrednio do wybranych osób. Niech celebrują ten czas razem z Tobą!

W organizerze ślubnym dostaniesz za darmo praktyczną listę zadań podzielonych na etapy, która w przyjemny i bezstresowy sposób przeprowadzi Cię przez proces przygotowań do ślubu. Przygotowaliśmy ją na podstawie doświadczenia ze współpracy z tysiącami par młodych i firm weselnych. Przy niektórych zadaniach znajdziesz także dodatkowe linki do bazy usługodawców lub pliki z pytaniami, które warto im zadać przed podpisaniem umowy.

Skorzystaj z ustawienia powiadomień dla danego zadania, a nie będziesz musieć o nim pamiętać – my przypomnimy Ci o nim w odpowiednim momencie! Możesz dowolnie modyfikować listę zadań i etapy tak, aby odpowiadały Twoim potrzebom.

W naszym mobilnym Planerze ślubnym możesz także stworzyć własną listę gości! Dodaj gościa, przypisz go do określonej grupy, a także określ jego potrzeby (konieczność zapewnienia noclegu, transportu lub specjalnej diety).

Ponadto plan stołów, który pozwoli Ci na szybkie przypisanie zaproszonych gości do konkretnego stołu, przy którym planujesz ich posadzić. Uzupełnioną i kompletną listę możesz bez problemu pobrać w formie PDFa.

Dzięki naszemu mobilnemu Planerowi możesz również zaplanować swój budżet weselny. Określ kwotę, jaką planujesz przeznaczyć na swoje wesele, a dzięki przygotowanemu narzędziu otrzymasz dokładne podsumowanie wszystkich kosztów i będziesz mieć pełną kontrolę nad planowanymi wydatkami.

Podoba Ci się nasza aplikacja? Oceń ją w Google Play.
W przypadku pytań lub sugestii napisz do nas maila na adres [email protected] – odpowiemy!
The wedding planner 💍 Countdown to the wedding 💑 is your wedding organizer prepared by the wedding portal Wedding with class, which will accompany you in the preparations for this special event. All this to make the implementation of wedding tasks less stressful!

We know that you are eagerly counting down the days to your wedding 🕰️💒 We will make it even more enjoyable! A convenient list of duties and things to look after before the wedding and reception will help you organize your time and avoid the feeling of being lost.

What will you gain from the wedding organizer?
🥇 Always up-to-date information on how many days are left until your wedding day
🥇 Pre-wedding checklist, conveniently divided into stages
🥇 Interesting quotes, information and tips matched to the time left until the wedding

Countdown to the wedding – a wedding organizer that will be a real pleasure to use
💍 60+ beautiful, original widget designs for all occasions that you can set on your phone. Nature, sport, travel – everyone will find something for themselves!
💍 the ability to share your widget via social media
💍 the use of the application and all its functions is completely FREE
💍 by logging in to the application, you gain access to the Wedding Planner with Class

In the first steps, we will guide you through a quick configuration, where you will enter your name and the name of your other half and the date of your wedding. At this point, you get access to dozens of practical widgets in various styles that you can change even every day! Classic floral motifs or the most fashionable wedding styles? Or maybe Christmas, travel, sports?

Do you want to be able to quickly check how many days are left until your wedding at any time? Set the widget on the screen of your phone. Depending on the selected size, you will see your names, the number of days remaining until the wedding and an interesting quote, adapted to the day. Maybe it’s a kiss day today or it’s worth planning a visit to the office? With your wedding app, you will surely not miss it. On other days, you will see a beautiful or funny love quote – think about it every day!

Do you want to count down the days until the wedding with your loved ones? Share your personalized widget with them via social media or send it directly to selected people. Let them celebrate this time with you!

In the wedding planner you will get a practical list of tasks divided into stages for free, which will guide you through the process of wedding preparation in a pleasant and stress-free way. We have prepared it based on the experience of working with thousands of young couples and wedding companies. For some tasks, you will also find additional links to the service providers database or files with questions that you should ask them before signing the contract.

Use the notification settings for a given task, and you will not have to remember about it – we will remind you about it at the right moment! You can freely modify the list of tasks and stages to suit your needs.

In our mobile wedding planner you can also create your own guest list! Add a guest, assign him to a specific group, and define his needs (the need to provide accommodation, transport or a special diet).

In addition, a table plan that will allow you to quickly assign the invited guests to the specific table at which you plan to seat them. You can easily download the completed and complete list in PDF format.

Thanks to our mobile planner you can also plan your wedding budget. Specify the amount you plan to spend on your wedding, and thanks to the prepared tool, you will receive an accurate summary of all costs and you will have full control over the planned expenses.

Do you like our app? Rate it on Google Play.
If you have any questions or suggestions, write us an e-mail to [email protected] – we will answer!
Odliczanie dni do ślubu – planer ślubny v 21.1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *