Download mObywatel v APK For Android

Download mObywatel v APK For Android

App Information of mObywatel

App Name mObywatel v
Genre Apps, Productivity
Size
Latest Version
Get it On Google Play
Update
Package Namepl.nask.mobywatel
Rating
Installs5,000,000+

Description of mObywatel

Wydawc膮 aplikacji jest Kancelaria Prezesa Rady Ministr贸w.
馃嚨馃嚤 Z us艂ugi mObywatel mog膮 korzysta膰 wy艂膮cznie osoby posiadaj膮ce polskie obywatelstwo i wa偶ny dow贸d osobisty.

鉂楌煕 Pami臋taj! mObywatel nie prosi i nigdy nie prosi艂 o zrobienie zdj臋cia dowodu osobistego! Aplikacj臋 pobieraj wy艂膮cznie ze sklepu Google Play.

Dzi臋ki aplikacji:
馃憠 bezpiecznie okazujesz dane,
馃憠 realizujesz eRecepty bez podawania numeru PESEL,
馃憠 potwierdzasz uprawnienia kierowcy,
馃憠 sprawdzasz punkty karne,
馃憠 okazujesz dane samochodu,
馃憠 korzystasz z mLegitymacji,
馃憠 podr贸偶ujesz z UCC,
馃憠 masz zni偶ki z Kart膮 Du偶ej Rodziny,
馃憠 okazujesz bilety MKA i Bilkom.pl

Jak aktywowa膰 aplikacj臋?
鈥 Za艂贸偶 Profil Zaufany, wejd藕 (na komputerze) na: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany
鈥 Wy艂膮cz oprogramowanie, kt贸re przerywa sesje podczas prze艂膮czania si臋 mi臋dzy aplikacjami (np. programy do 鈥瀘szcz臋dzania baterii鈥, optymalizacji systemu, tryb oszcz臋dny itp.).
鈥 Uruchom aplikacj臋.
鈥 Zapoznaj si臋 z podanymi informacjami.
鈥 Wybierz 鈥濪odaj sw贸j pierwszy dokument鈥 – na li艣cie wska偶 np. mObywatel.
鈥 Potwierd藕, 偶e 鈥濼y to Ty鈥 z wykorzystaniem:
– Profilu Zaufanego,
– eDowodu i aplikacji eDO App,
– banku.
鈥 Je艣li chcesz uruchomi膰 mLegitymacj臋, pobierz kod w szkole / na uczelni (zeskanuj go wybieraj膮c z listy dokument贸w mLegitymacj臋).
Wsparcie techniczne. Tel.: +48221822253 (dni robocze, godz. 7-18), mail: [email protected]

Dokumenty i us艂ugi

mObywatel (d. mTo偶samo艣膰)
Prosty spos贸b na wylegitymowanie si臋 (okazanie danych). Gdzie? Niemal wsz臋dzie – np. w poci膮gach, podczas wybor贸w, przy zak艂adaniu kart lojalno艣ciowych, przy odbiorze poleconego na poczcie, na si艂owni, w sklepie, w recepcji, w przychodni, przy innych us艂ugach.
Z mObywatela nie skorzystasz w sytuacji, w kt贸rej prawo wymaga okazania dowodu osobistego lub paszportu (np. w okre艣lonych sytuacjach w banku, na lotnisku, u notariusza, rejestruj膮c kart臋 SIM, przy cz臋艣ci czynno艣ci urz臋dowych).
Wi臋cej: https://www.gov.pl/web/mobywatel/gdzie-skorzystasz-z-dokumentu-mobywatel

Unijny Certyfikat COVID – UCC (inne nazwy: paszport, EU Digital COVID Certificate)
Cyfrowy certyfikat u艂atwia swobodne podr贸偶owanie obywatelom Unii Europejskiej podczas pandemii.

Europejski Certyfikat COVID jest dowodem na to, 偶e dana osoba:
鈻 przeby艂a chorob臋 COVID-19,
鈻 posiada negatywny wynik testu,
鈻 zosta艂a zaszczepiona,

Cyfrowy certyfikat COVID jest:
鈻 dobrowolny,
鈻 nieodp艂atny,
鈻 wydawany jako kod QR,
鈻 dost臋pny po angielsku,
鈻 bezpieczny,
鈻 wa偶ny w krajach UE.

Gdzie – poza aplikacj膮 mObywatel – znajd臋 Unijny Certyfikat COVID?
鈻 Internetowe Konto Pacjenta (IKP) – pacjent.gov.pl,
鈻 Aplikacja mojeIKP.

eRecepta
Oka偶 farmaceucie kod QR. Nie musisz podawa膰 numeru PESEL.

mPrawo jazdy (prawo jazdy) i licznik punkt贸w karnych
Uprawnienia z tradycyjnego prawa jazdy oraz punkty karne (aktualizowane o godz. 6.).

Karta Du偶ej Rodziny (KDR)
mKDR – czyli mobilna Karta Du偶ej Rodziny.

mPojazd
Dane z dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu i polisy OC (musisz by膰 鈥瀢pisany w dow贸d鈥).

mLegitymacja szkolna i studencka
Kod aktywacyjny dostaniesz w szkole lub w dziekanacie (warunek formalny: porozumienie pomi臋dzy szko艂膮 / uczelni膮 a KPRM).

Bilety
Bilkom – Bilety kolejowe (wymaga internetu), Ma艂opolska Karta Aglomeracyjna.

Bezpiecze艅stwo danych. Informacje zapisane w telefonie s膮 szyfrowane i podpisane certyfikatem. Dost臋p jest zabezpieczony has艂em, kt贸re ustawiasz przy aktywacji aplikacji.
Wi臋cej informacji. Zajrzyj na https://www.gov.pl/mobywatel oraz do Biuletynu Informacji Publicznej.

The publisher of the application is the Chancellery of the Prime Minister.
馃嚨馃嚤 鈥嬧婳nly people with Polish citizenship and a valid ID card can use the mObywat service.

鉂楌煕 Remember! mO Citizen does not ask and has never asked for a photo of an ID card! Download the application only from the Google Play store.

Thanks to the application:
馃憠 you show your data safely,
馃憠 you complete eRecept without providing your PESEL number,
馃憠 you confirm driver’s qualifications,
馃憠 you check penalty points, < br /> 馃憠 you show your car details,
馃憠 you use mLegitymation,
馃憠 you travel with UCC,
馃憠 you have discounts with the Big Family Card,
馃憠 you show MKA and Bilkom.pl tickets

How to activate the application?
鈥 Create a Trusted Profile, go to: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany
鈥 Disable any software that interrupts sessions when switching between applications (eg “battery saver”, system optimization, economy mode, etc.).
鈥 Run the application.
鈥 Please read the given information.
鈥 Select “Add your first document” – on the list select, for example, mO Citizen.
鈥 Confirm that “you are you” using:
– Trusted Profile,
– eDo and eDO App,
– bank.
鈥 If you want to run mLegitymacja, download the code at the school / university (scan it by selecting mLegitymacja from the list of documents).
Technical support. Tel .: +48221822253 (working days, 7-18), e-mail: [email protected]

Documents and Services

mObywat (formerly m Where? Almost everywhere – e.g. on trains, during elections, when putting on loyalty cards, when picking up a registered letter at the post office, at the gym, at the store, at the reception, at the clinic, for other services.
You will not be able to use mObywatela in a situation where the law requires the presentation of an ID card or passport (e.g. in certain situations at a bank, at an airport, at a notary, registering a SIM card, at some official activities ).
More: https://www.gov.pl/web/mobywatel/gdzie-sotykasz-z-dokumentu-mobywatel

EU COVID Certificate – UCC (other names: passport, EU Digital COVID Certificate)
The digital certificate facilitates the free travel of European Union citizens during a pandemic.

The European COVID Certificate proves that a person:
鈻 has had the COVID-19 disease,
鈻 has a negative test result,
鈻 has been vaccinated,

The digital COVID certificate is:
鈻 voluntary,
鈻 free,
鈻 issued as a QR code,
鈻 available in English ,
鈻 safe,
鈻 valid in EU countries.

Where – apart from the mObywat application – can I find the EU COVID Certificate?
鈻 Internet Patient’s Account (IKP) – patient.gov.pl,
鈻 MojeIKP application.

eRecepta
Show the pharmacist the QR code. You do not need to provide your PESEL number.

mDriving license (driving license) and penalty point counter
Traditional driving license entitlements and penalty points (updated at 6 am).

Big Family Card (KDR)
mKDR – a mobile Big Family Card.

mPojazd
Data from the registration certificate, vehicle card and third party insurance policy (you must be “entered in the proof”).

School and student registration
You will get the activation code at school or at the dean’s office (formal condition: agreement between the school / university and the Chancellery of the Prime Minister).

Tickets
Bilkom – Train tickets (requires internet), Ma艂opolska Agglomeration Card.

Data security. Information stored on the phone is encrypted and signed with a certificate. Access is protected by a password that you set when activating the application.
More information. See https://www.gov.pl/mobywatel and to the Public Information Bulletin.
馃攼 Kryptografia: Wasze dane chroni nowy, jeszcze silniejszy algorytm szyfrowania (AES256).
馃彟 Drobne zmiany usprawniaj膮ce logowanie.
PS. 馃摬 Cz臋艣膰 z Was zostanie poproszona o ponowne nadanie PIN-u.

Leave a Reply

Your email address will not be published.