Download Helsenorge v2.0.4 APK New Version

Download Helsenorge v2.0.4 APK New Version

App Information of Helsenorge

App Name Helsenorge v2.0.4
Genre Apps, Medical
Size11.8 MB
Latest Version2.0.4
Get it On Google Play
Update2021-11-18
Package Namedirektoratetforehelse.helsenorge.no
Rating
Installs500,000+

Description of Helsenorge

Enklere og raskere tilgang til Helsenorge

Nå er det enklere enn noen gang å logge seg inn på Helsenorge. Bruk personlig kode, ansiktsgjenkjenning eller fingeravtrykk. Da får du tilgang til nye meldinger og hendelser, og et mangfold av offentlige tjenester som hjelper deg å følge opp egen helse.

Stadig flere tar i bruk Helsenorge, enten fordi man er syk og i et behandlingsforløp, er pårørende, eller har fokus på forebygging for å holde seg frisk. Ved å akseptere våre vilkår for bruk, får du tilgang til en rekke selbetjeningsløsninger. Du kan kontakte ulike behandlere, og du kan se helseinformasjon som er registrert om deg, dine barn og andre du representerer ved fullmakt.

Mange har tjenester fra fastlegen sin på Helsenorge, som timebestilling, e-konsultasjon og reseptfornyelse. Hvis du skal eller har vært innlagt på enkelte sykehus i Norge, kan du se timer, henvisninger og ha innsyn i journalen din. Du kan søke om refusjon ved pasientreiser, sjekke frikort og egenandeler, og se en oversikt over koronaprøvesvar, resepter, legemidler og vaksiner du har tatt. På Helsenorge kan du også se hva kjernejournalen din inneholder. Du finner også flere nyttige kurs og verktøy som kan hjelpe deg å mestre din helse- og livssituasjon.

Helsenorge utvides stadig med nytt innhold og et rikere tjenestetilbud. Mer informasjon om tjenestene og hvilke tjenester du har tilgang til, finner du på Helsenorge.

Har du spørsmål?
Kontakt veiledning Helsenorge for hjelp, brukerstøtte og mer informasjon på 23 32 70 00.

Helsenorge leveres og driftes av Norsk Helsenett SF.
Easier and faster access to Helsenorge

Now it is easier than ever to log in to Helsenorge. Use personal code, face recognition or fingerprints. Then you get access to new messages and events, and a variety of public services that help you follow up your own health.

More and more people are using Helsenorge, either because they are ill and in a course of treatment, are relatives, or focus on prevention to stay healthy. By accepting our terms of use, you get access to a number of self-service solutions. You can contact various therapists, and you can see health information that is registered about you, your children and others you represent by proxy.

Many have services from their GP at Helsenorge, such as appointments, e-consultation and prescription renewal. If you are going or have been admitted to some hospitals in Norway, you can see hours, referrals and have access to your medical record. You can apply for reimbursement for patient travel, check exemption cards and deductibles, and see an overview of corona test results, prescriptions, medicines and vaccines you have taken. At Helsenorge you can also see what your core journal contains. You will also find several useful courses and tools that can help you master your health and life situation.

Helsenorge is constantly expanding with new content and a richer range of services. More information about the services and which services you have access to, can be found at Helsenorge.

Do you have questions?
Contact Helsenorge guidance for help, user support and more information on 23 32 70 00.

Helsenorge is delivered and operated by Norsk Helsenett SF.
Stabilitetsforbedringer.
Det er enklere enn noen gang å logge seg inn på Helsenorge ved hjelp av biometri og pinkode i appen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.