Download adopte – aplikacja randkowa v APK Latest Version

Download adopte – aplikacja randkowa v APK Latest Version

App Information of adopte - aplikacja randkowa

App Name adopte - aplikacja randkowa v
Genre Apps, Lifestyle
Size
Latest Version
Get it On Google Play
Update
Package Namecom.adopteunmec.androidpl
Rating
Installs100,000+

Description of adopte - aplikacja randkowa

Pozwól, by odnalazła Cię miłość!

adopte (dawniej ZaadoptujFaceta) to wyjątkowa aplikacja randkowa z milionami użytkowników na całym świecie.

Powstała we Francji, a konkretnie w Paryżu, Oh, là, là !, specjalizuje się w związkach heteroseksualnych. Jest to pierwsza aplikacja, w której kobiety robią pierwszy kroki i jedyna, która gwarantuje taką samą liczbę zarejestrowanych kobiet i mężczyzn, co zapewnia równowagę w kontaktach. Nie bez powodu jest to ulubiona aplikacja randkowa Francuzów*.

JAK TO DZIAŁA

W adopte kobiety decydują, kto może się z nimi skontaktować, a kto nie, wysyłając wiadomość bezpośrednio do profili, które im się podobają, lub upoważniając je do rozmowy z nimi. Ze swojej strony mogą oni okazać swoje zainteresowanie za pomocą “zauroczenia”, otwierając rozmowę, jeśli zostanie ono zaakceptowane. W ten sposób doświadczenie jest przyjemne dla obu stron. Kobiety nie są zasypywane wiadomościami, a mężczyźni rozmawiają z kobietami, które są autentycznie zainteresowane ich profilem.

SPOTYKAJ LUDZI ZGODNIE Z TYPEM POSZUKIWANEJ RELACJI

Możesz znaleźć profile zgodnie z typem relacji, którego szukasz. Dotyczy to zarówno luźnych, jak i stałych relacji. L’amour !

NIE TYLKO ZDJĘCIE

Możliwości opisania siebie i wyszukiwania podobnych profili są nieograniczone (upodobania kulturalne, hobby, styl życia, pożądany związek, znak zodiaku, kuchnia i wiele innych), co pozwoli Ci bezpośrednio ocenić, czy dana osoba może być dla Ciebie interesująca, czy też nie.

BEZ STRACONEGO SWIPE

W adopte możesz zobaczyć wszystkich aktywnych użytkowników. To Ty decydujesz, czego szukasz i jakiego rodzaju profile chcesz znaleźć i odkrywać.

JESTEŚ W DOBRYCH RĘKACH

W adopte NIE MA reklam, a Twoje dane NIE są na sprzedaż.

Z drugiej strony, adopte posiada zespół moderatorów, zarówno ludzkich, jak i zautomatyzowanych, aby zagwarantować bezpieczeństwo Tobie i wszystkim użytkownikom. Nie toleruje się także niewłaściwego zachowania.

Ponadto zespół obsługi klienta jest zawsze dostępny i służy pomocą w razie potrzeby.

Jeśli chcesz zrezygnować z subskrypcji i usunąć wszystkie swoje dane, wystarczy wysłać do nas prostą wiadomość.

BEZPŁATNA REJESTRACJA

Pobieranie, rejestracja i wyszukiwanie profili są bezpłatne.

POZOSTAŁE OPCJE

Użytkownicy mogą wykupić członkostwo premium, aby uzyskać dostęp do ekskluzywnych funkcji. Subskrypcje odnawiane są automatycznie i można je anulować w dowolnym momencie, najpóźniej 24 godziny przed upływem terminu jej ważności, korzystając z ustawień konta Android w urządzeniu mobilnym.

Zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Korzystania z systemu GooglePlay i Polityką prywatności pod następującymi adresami:
– https://www.pl.adopte.app/api/v4/terms/android
– https://www.pl.adopte.app/api/v4/terms/privacyPolicy

*Według badania 60 millions de consommateurs przeprowadzonego we Francji w czerwcu 2021 r.
Let love find you!

adopte (formerly ZaadoptujFaceta) is a unique dating app with millions of users around the world.

Established in France, specifically in Paris, Oh, là, là! Specializes in heterosexual relationships. It is the first application where women take their first steps and the only one to guarantee the same number of registered women and men, which ensures a balanced relationship. It’s the French people’s favorite dating app for a reason *.

HOW IT’S WORKING

Adopted women decide who can and cannot contact them by sending a message directly to profiles they like or authorizing them to talk to them. For their part, they can show their interest through “infatuation” by opening a conversation if accepted. Thus, the experience is enjoyable for both parties. Women are not inundated with news and men chat with women who have a genuine interest in their profile.

MEET PEOPLE ACCORDING TO THE TYPE OF RELATIONSHIPS WANTED

You can find profiles according to the type of relationship you are looking for. This applies to both loose and permanent relationships. L’amour!

NOT ONLY A PHOTO

The possibilities of describing yourself and searching for similar profiles are endless (cultural tastes, hobbies, lifestyle, desired relationship, zodiac sign, cuisine and much more), which will allow you to directly assess whether a person may be interesting to you or not.

NO LOST SWIPE

In adopte you can see all active users. You decide what you are looking for and what kind of profiles you want to find and discover.

YOU ARE IN GOOD HANDS

There are NO ads at adopte and your data is NOT for sale.

On the other hand, adoptte has a team of moderators, both human and automated, to guarantee the safety of you and all users. Misbehavior is also not tolerated.

In addition, the customer service team is always available to help when needed.

If you wish to unsubscribe and delete all your data, simply send us a message.

FREE REGISTRATION

Downloading, registering and searching for profiles are free.

OTHER OPTIONS

Users can purchase a premium membership to access exclusive features. Subscriptions are renewed automatically and can be canceled at any time, no later than 24 hours before the expiry date, using the Android account settings on your mobile device.

Read the General Terms of Use for the GooglePlay system and the Privacy Policy at the following addresses:
– https://www.pl.adopte.app/api/v4/terms/android
– https://www.pl.adopte.app/api/v4/terms/privacyPolicy

* According to a study of 60 millions de consommateurs conducted in France in June 2021.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *