Какво съм аз? v1.28 APK Download Latest Version

Какво съм аз? v1.28 APK Download Latest Version

(357)Games, Word

App Information of Какво съм аз?

App Name Какво съм аз? v1.28
Genre Games, Word
Size2.7 MB
Latest Version1.28
Get it On Google Play
Update2021-07-06
Package Namecom.bbsapps.whatamigame
Rating ( 357 )
Installs50,000+

Description of Какво съм аз?

Какво съм аз? е игра на отгатване на думи. Приятелите ти обясняват думата с мимики, жестове или думи, а твоята цел е да познаеш думата, изписана на екрана.

Как се играе? Избери си категория. Постави устройството на челото си. Приятелите ти трябва да ти помогнат да отгатнеш думата. Ако познаеш наклони телефона нагоре, а ако не се сещаш наклони телефона на долу.

Може да избереш различни теми. Може да бъдеш животно, филм или дестки други неща!

Играта съдържа категории като:
-Животни, Направи го, Мимики, Анимации, Филми, Цветове, Предмети, Спортове, Храна, Държави, Столици, Игри, Автомобили, Прочути хора, Сериали, Марки, Професии и Футбол

Играй по различни начини: прави мимики, танцувай, скачай, задавай въпроси!

Покани приятелите и семейството ти да играете Какво съм аз?

Следващото ти парти, събиране или среща ще бъде много по-забавно!
What am I? is a word guessing game. Your friends explain the word with facial expressions, gestures or words, and your goal is to recognize the word spelled on the screen.

How to play? Choose a category. Put the device on your forehead. Your friends need to help you guess the word. If you know, tilt your phone up, and if you don’t, tilt your phone down.

You can choose different topics. You could be an animal, a movie, or a bunch of other things!

The game contains categories such as:
-Animals, Make It, Mimics, Animations, Movies, Colors, Items, Sports, Food, Countries, Capitals, Games, Cars, Famous People, Series, Brands, Professions and Football

Play different ways: do facial expressions, dance, jump, ask questions!

Invite your friends and family to play What am I?

Your next party, gathering or meeting will be much more fun!
Временна категория: Лято
Нова категория: Българи
Поправени грешки

Leave a Reply

Your email address will not be published.